คนไทยวนหรือไตโยน
          มีถิ่นฐานเดิมอยู่ที่เมืองโยนกเชียงแสนเป็นส่วนใหญ่ ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 1839 พญามังรายได้สถาปนาเมือง “นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่” เป็นราชาธานี กลุ่มคนไทยวนหรือคนไตได้กระจายอยู่ในภูมิภาคที่เรียกว่า อาณาจักรล้านนา
ปัจจุบัน คือ ดินแดน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ เชียงราย พะเยา น่าน แพร่ ลำปาง ลำพูน เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน