ชาวไทเขินหรือไตขึน
          
เป็นประชากรที่มีจำนวนมากที่สุดของเมืองเชียงตุง ประเทศพม่า คำว่า ไตขึน (ตามสำเนียงของคนเชียงตุง) สันนิษฐานว่าเรียกตามชื่อแม่น้ำสายหนึ่งซึ่งไหลไปทางทิศเหนือเพราะสภาพพื้นที่สูงชันในทางทิศใต้ จึงชื่อว่าแม่น้ำขืน ต่อมาคนทั่วไปเรียกไทเขิน ที่อาศัยอยู่ใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ซึ่งได้อพยพเข้ามาในยุค “เก็บผักใส่ซ้า เก็บข้าใส่เมือง” กลุ่มชาติพันธุ์ ไทเขิน ไทลื้อ ไทยอง มีความใกล้ชิดกันมาก โดยเฉพาะภาษาและการดำรงชีวิตตามธรรมชาติ