ไทยองหรือ ชาวยอง เป็นชื่อเรียกกลุ่มชาติพันธุ์ที่พูดภาษาตระกูลไท กลุ่มหนึ่งมีถิ่นฐานบ้านเมืองอยู่ที่ เมืองยอง ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดเชียงตุง ประเทศพม่า ในภาคเหนือของไทยมีชุมชนชาวยองอาศัยอยู่ตามจังหวัดต่างๆเช่น เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง พะเยา เชียงราย แพร่ และน่านกลุ่มชาติพันธุ์ไทยอง ไทลื้อ ไทเขิน มีความใกล้ชิดกันมาก โดยเฉพาะภาษาและการดำรงวิถีชีวิตตามธรรมชาติงเดิมที่สืบต่อกันมา