ไทลื้อ เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่พูดภาษาตระกูลไทยอีกกลุ่มหนึ่ง อาศัยอยู่ในบริเวณภาคเหนือของประเทศไทย ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของรัฐฉาน ตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน และภาคเหนือของลาว ชาวไทลื้อในสิบสองพันนามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคนไทยยวนล้านนามานาน ในยุคเก็บผักใส่ซ้าเก็บข้าใส่เมือง ชาวไทลื้อจากสิบสองพันนาได้ถูกกวาดต้อนลงมาอยู่ในล้านนาจำนวนมาก ชาวไทยลื้อนับถือพุทธศาสนาจารีตประเพณีจึงเป็นพุทธจารีตพุทธประเพณีทั้งสิ้น