เครื่องเงิน
          ในสมัยพญามังราย ทรงได้รวบรวมช่างเงินจากเมืองอังวะ แคว้นพุกาม และในสมัยพญากาวิละได้รวบรวมช่างฝีมือมาไว้ที่เชียงใหม่อีกครั้งหนึ่ง โดยเรียกหมู่บ้านว่า "วัวลายหรืองัวลาย" ตามชื่อเดิมที่รัฐฉาน ระยะแรกนั้นทำขึ้นเพื่อใช้เป็นส่วยตามความต้องการของเจ้านาย ได้แก่ สลุง พาน เชี่ยนหมาก ปิ่น ฯลฯ
          ปัจจุบันมีการพัฒนาด้านรูปแบบ กรรมวิธี วัสดุ และฝีมือช่างได้เหมาะสมกับการใช้งาน เช่น เครื่องประดับตกแต่งและของใช้ เป็นต้น