หมอเมือง
          หมอเมือง คือ หมอแผนโบราณที่ทำการรักษาโรคภัยไข้เจ็บ ด้วยการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงในวิถีชีวิตและเป็นภูมิปัญญาที่ตกทอดสืบมาหลายช่วงอายุคน การรักษานั้นคำนึงถึงร่างกายและจิตใจควบคุ่กัน ส่วนใหญ่ใช้สมุนไพรจากธรรมชาติในการรักษา และบางครั้งมีพิธีกรรมร่วมในการบำบัด
          หมอเมืองจึงเป็นบุคคลที่สังคมยกย่อง ในฐานะเป็นผู้เยียวยารักษาโรคภัยของคนในชุมชน อันเป็นผู้ทรงความรู้และยังคงมีการสืบทอดมรดกทางการแพทย์แผนโบราณจนถึงปัจจุบัน