ดนตรีและนาฎศิลป์พื้นบ้านล้านนา
          นาฎศิลป์เป็นศิลปะการแสดงหรือฟ้อนรำ รวมถึงการบรรเลงดนตรีหรือการขับร้องด้วย
ศิลปะการแสดงพื้นบ้านล้านนามีลักษณะเรียบง่ายไม่มีแบบแผน ลักษณะตายตัว เป็นลักษณะเฉพาะถิ่นที่มีอัตลักษณ์ของตนเอง ซึ่งสะท้อนมาจากความเชื่อ จารีต ประเพณี ศาสนา สภาพภูมิศาสตร์และวิถีสังคมของแต่ละชาติพันธุ์ ทั้งนี้รวมทั้งท่าทางการแสดงดนตรีประกอบการแสดง เครื่องแต่งกาย ตลอดถึงเพลงและบทขับร้องที่มีลักษณะเฉพาะของแต่ละท้องถิ่น